Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich, ponieważ pojemniki i worki z odpadami niepoprawnie oznakowane kodami kreskowymi lub nieoznakowane w ogóle, nie będą odbierane. Ponadto w przypadku stwierdzenia odpadów nadających się do segregacji w pojemniku/worku na odpady zmieszane lub zaobserwowania nieprawidłowej segregacji, będą wyciągane konsekwencje (np. nieodebranie odpadów).

Jaki jest cel wprowadzenia systemu monitorowania odbioru odpadów

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica wdrożono system identyfikacji pojemników oraz worków na odpady zmieszane i segregowane za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy.

Kody kreskowe umożliwiają m.in.:

  • śledzenie dziennej trasy pojazdów odbierających odpady (możliwość potwierdzenia, czy w danym dniu zostały odebrane odpady z konkretnej nieruchomości),
  • weryfikację ilości oraz rodzaju odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, co daje możliwość sprawdzenia, czy wypełniany jest ustawowy obowiązek segregacji odpadów,
  • gromadzenie danych potrzebnych do tworzenia zestawień, raportów, analiz niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
         

Jak wyglądają etykietki z kodami i jakie informacje są w nich zakodowane

kody Etykietki z kodami kreskowymi wykonane są z trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia, ścieranie oraz szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych związanych MZGK umową o odbiór odpadów komunalnych, ciąg znaków pod kodem kreskowym rozpoczyna się od 3-cyfrowego numeru karty danego kontrahenta poprzedzonego literami „DZ” (w odróżnieniu do etykietek dla nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów, gdzie kod rozpoczyna się od 4-cyfrowego numeru karty w Urzędzie Miasta i Gminy). W kodzie kreskowym zaszyfrowane są informacje takie jak: nazwa kontrahenta i adres nieruchomości, pojemność worka/pojemnika oraz rodzaj odpadów tj. segregowane (odpowiednio: PLASTIK, PET, SZKLO, PAPIER, SZMATY, METAL, BIO, POPIOL) lub ZMIESZANE. Każda etykietka jednoznacznie identyfikuje posesję/podmiot z odebranymi odpadami, w związku z czym, nie należy pożyczać, ani wymieniać się etykietkami z innymi osobami, gdyż odebrane zostaną przypisane właścicielowi etykietki umieszczonej na worku, a nie właścicielowi odpadów. Nie należy także przyklejać kodu na odpady inne, niż jest to wskazane na etykietce z kodem (omyłkowo lub celowo po wcześniejszym odcięciu nagłówka etykietki z napisem informującym o rodzaju odpadu) lub przyklejanie kodu na pojemnik lub worek z inną pojemnością, niż wskazana na kodzie. Źle oznakowane odpady mogą zostać nieodebrane.

Skąd wziąć etykietki z kodami?

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica dopuszcza się następujące pojemności: 60l i 120l dla worków, 120l, 240l, 660l i 1100l dla pojemników na odpady zmieszane. Po etykietki na odpady zmieszane, zgodne z pojemnością posiadanego pojemnika/worka, należy zgłaszać się do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul. Zawodzie 19c. Również w MZGK jest możliwość pobierania etykiet na odpady segregowane - etykietki wydawane są razem z odpowiednimi workami na surowce wtórne. Kolejne worki na daną frakcję wraz z etykietkami będzie można pobrać dopiero po wykorzystaniu wcześniej pobranych worków z danego rodzaju.

Jak i gdzie umieszczać etykietki z kodami kreskowymi?

kody gdzie

Etykietkę należy nakleić w górnej części pojemnika/worka w widocznym miejscu, które umożliwi łatwe sczytanie kodu kreskowego z etykietki. Naklejki z napisem „ZMIESZANE” należy umieścić na pojemniku lub worku przeznaczonym do gromadzenia odpadów niesegregowanych (pozostałości po segregacji). Nie ma potrzeby cotygodniowego naklejania etykietki na pojemnik, chyba że uległa ona uszkodzeniu - w takiej sytuacji należy oderwać uszkodzoną etykietkę i nakleić nową, bądź nakleić jedną na drugą. Naklejki z napisem „PLASTIK”, „PET”, „SZKLO”, „PAPIER”, „SZMATY”, „METAL”, „BIO”, „POPIOL” należy samodzielnie naklejać na wszystkie worki z odpadami segregowanymi, zgodnie z rodzajem frakcji oznaczonym na etykietce. Ten rodzaj naklejek służy do jednorazowego wykorzystania (jeden worek - jedna etykieta).

Kody kreskowe będą skanowane przez pracowników firmy odbierającej odpady za pomocą terminali w czasie zbiórki odpadów w terenie oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.