Zbiórka odpadów w terenie

Zasady ogólne

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica została wprowadzona i funkcjonuje już od dłuższego czasu tzw. segregacja u źródła - sortowanie odpadów prowadzone w miejscu ich powstania, czyli w gospodarstwach domowych. Z wytworzonych odpadów należy wydzielić i gromadzić osobno w specjalnych workach frakcje takie jak szkło, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pak i PET), popiół i bioodpady (odpady biodegradowalne mogą być oddawane tylko i wyłącznie z nieruchomości nieposiadających kompostowników). Odpady te odbierane są od mieszkańców zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Ponadto są również pewne rodzaje odpadów, które także należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i we własnym zakresie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującego się w miejscu dawnego składowiska odpadów w Jaworkach. Są to: odzież i tekstylia (można oddać także do pojemników na odzież używaną, znajdujących się w kilku miejscach na terenie miasta i gminy), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe, zużyte opony, chemikalia, przeterminowane leki i odpady medyczne, zużyte baterie i akumulatory oraz wszystkie rodzaje odpadów segregowanych, w przypadku konieczności oddania ich poza ustalonym harmonogramem zbiórek w terenie. Tylko pozostałe, niewymienione wyżej odpady powinny trafiać do pojemników i worków jako odpady zmieszane niesegregowane.

Deklaracja czy umowa?

W Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach obowiązuje gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmuje on wszystkie nieruchomości zamieszkałe, również te, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza (niehandlowa) np. budynki stale zamieszkiwane przez mieszkańców, gdzie dodatkowo sezonowo lub całoroczne prowadzony jest wynajmem pokoi. Każdy objęty systemem ma obowiązek raz w roku wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kliknij tutaj, aby pobrać deklarację) i złożyć ją w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica. Odpady pochodzące z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenów użytku publicznego nie są objęte systemem zorganizowanym przez Miasto i Gminę Szczawnica, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, na podstawie umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica (między innymi MZGK). W przypadku wszelkich wątpliwości (np. czy nieruchomość powinna być objęta systemem gminnym czy też należy samemu zawrzeć umowę z firmą odbierającą odpady) należy skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica, w celu konsultacji i indywidualnego rozpatrzenia swojego przypadku.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (deklaracja_2022.doc)Deklaracjaopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi