Zawieranie umowy

Umowy zawierane są z osobami posiadającymi tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, lub z osobami korzystającymi z budynku o nieuregulowanym stanie prawnym, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.Umowę o zaopatrzenie w wodę należy zawrzeć w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego do nieruchomości,
  • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej,
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej,
  • zmiany dotychczasowego Usługobiorcy, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę.

W tym celu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody (kliknij tutaj, aby pobrać wniosek) wraz z wymaganymi dokumentami. Pobór wody z urządzeń wodociągowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy bez zawarcia pisemnej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą jest nielegalny i podlega karze grzywny.

Zmiana danych

Zmiany danych na umowie o zaopatrzenie w wodę należy dokonać w przypadku:

  • zmiany: imienia, nazwiska dotychczasowego Usługobiorcy,
  • zmiany adresu korespondencyjnego.

W tym celu należy złożyć wniosek o aktualizację danych kontrahenta (kliknij tutaj, aby pobrać wniosek).

Rozwiązanie umowy

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę należy złożyć:

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Protokol_z_odczytu_wodomierzy.pdf)Protokółz odczytu wodomierzy z przekazania lub przejęcia nieruchomości
Pobierz plik (Wniosek_o_aktualizacje_danych.pdf)Wnioseko aktualizacje danych
Pobierz plik (Wniosek_o_rozwiazanie_umowy_woda.pdf)Wnioseko rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę
Pobierz plik (Wniosek_o_zawarcie_umowy_o_zaopatrzenie_w_wode.pdf)Wnioseko zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
Pobierz plik (Wniosek_zawarcie_umowy_woda.docx)Wnioseko zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę - wersja edytowalna
Pobierz plik (U_woda.pdf)Wzór umowyo zaopatrzenie w wodę