Statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 08.03.1990 r. 0 samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 3. postanowień niniejszego Statutu.

§2.

 1. Siedziba Zakładu mieści się w Szczawnicy, ul. Zawodzie 19 c.
 2. Zakład działa na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
 3. Zakład może używać nazwy skróconej: MZGK.
 4. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

§3.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy jest samorządowym zakładem budżetowym.

§4.

Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby.

 

Rozdział 2.

Przedmiot działalności

§5.

Podstawowym celem Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie:

 1. zaopatrzenia ludności w wodę,
 2. utrzymania czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej,
 3. zieleni gminnej i zadrzewień,
 4. utrzymania dróg gminnych.

§6.

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 1. zaopatrzenie ludności w wodę,
 2. remonty i konserwacje urządzeń i sieci.
 3. utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej,
 4. dokonywanie odczytów wodomierzy,
 5. pobieranie należności z tytułu dostarczania wody i odbioru nieczystości,
 6. utrzymanie czystości, organizowanie i zlecanie zadań związanych z utrzymaniem w czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej,
 7. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
 8. prowadzenie składowiska odpadów w Jaworkach.
 9. bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe).

§7.

Zakład może świadczyć usługi dla innych gmin, osób fizycznych i prawnych odpłatnie o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Rozdział 3.

Organizacja Zakładu

§8.

 1. Zakład jest reprezentowany przez Dyrektora Zakładu, który działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
 2. Do wykonania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Dyrektor Zakładu.
 4. Nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, który wykonuje również uprawnienie zwierzchnika służbowego.
 5. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez pracowników Zakładu ustalony zostanie w regulaminie organizacyjnym. w którym przewiduje się stanowisko głównego księgowego.
 6. Regulamin organizacyjny wprowadzony w drodze zarządzenia Dyrektora Zakładu, po uprzednim uzgodnieniu jego treści z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica, stanowi podstawę do zawarcia umów o pracę z przyszłymi pracownikami.
 7. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie umów na zastępstwo.
 8. W celu powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej wykorzystuje się upoważnienia.
 9. Dyrektora Zakładu zastępuje upoważniony pracownik, którym nie może być główny księgowy posiadający powierzenie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.

Zasady działania Zakładu

§9.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa dla samorządowych zakładów budżetowych.

§10.

 1. Bieżąca działalność Zakład finansuje z przychodów własnych, w szczególności zaś z przychodów zaopatrzenia ludności w wodę i prowadzonej działalności gospodarczej określonej przepisami prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Miasta i Gminy Szczawnica.
 3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi dla samorządowych zakładów budżetowych.
 4. Majątek Zakładu stanowi przekazane w trwały zarząd przez Miasto i Gminę Szczawnica mienie komunalne.
 5. Zakład gospodaruje przekazanym im mieniem komunalnym i zapewnia należytą ochronę i racjonalne jego wykorzystanie.
 6. Wypracowana nadwyżka środków obrotowych pozostaje w dyspozycji Zakładu na poprawę funkcjonowania Zakładu i świadczonych usług.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§11.

 1. Statut Zakładu oraz jego zmiany uchwala Rada Miejska w Szczawnicy.
 2. Dyrektor Zakładu ma prawo składania wniosków o dokonanie zmian w Statucie w zakresie obowiązujących przepisów i realizowanych zadań.