Siedziba MZGK

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Do podstawowych zadań MZGK należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości ulic, chodników, dróg gminnych, zieleni miejskiej oraz obiektów użyteczności publicznej, gospodarka odpadami komunalnymi.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany jako Zakład Budżetowy 1 sierpnia 1997 roku Uchwałą nr 263/XXXVIII/97 Rady Miasta Szczawnica z dnia 30 czerwca 1997 roku. Wtedy taż ustanowiono Statut Zakładu, który później uległ nieznacznej zmianie.

Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest:

 • dostawa wody pitnej i utrzymanie sieci wodociągowej wraz z ujęciami i stacją uzdatniania
 • utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej
 • dokonywanie odczytów wodomierzy
 • odbiór odpadów komunalnych
 • utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień
 • utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, obiektów użyteczności publicznej w mieście
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe)

Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie:

 • wywozu nieczystości płynnych
 • częściowych remontów dróg i chodników
 • drobnych robót ziemnych
 • wynajmu sprzętu i robót instalacyjnych

 

Informacje o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej