W przypadku chęci przyłączania nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej należy złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej (kliknij, aby pobrać wniosek). Wniosek powinien w szczególności zawierać:

  • oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą oraz adres korespondencyjny
  • określenie wielkości przewidywanego poboru wody z podziałem na jej przeznaczenie,
  • opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, w szczególności wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje
  • informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu
  • wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru,
  • określenie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością


Do wniosku należy dołączyć załącznik:

  • kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy wniosek (dopuszczalny jest plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do uzbrojenia terenu)
  • pełnomocnictwo, w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik/reprezentant osoby ubiegającej się o przyłączenia nieruchomości do sieci

MZGK w Szczawnicy wydaje warunki techniczne lub informację o ich braku w terminie 21 dni dla budynków jednorodzinnych lub 45 dni dla pozostałych od daty złożenia wniosku.
Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.
Druki dostępne są na stronie internetowej MZGK oraz w siedzibie Zakładu. Dopuszczalne jest złożenie wniosku bez korzystania z gotowego formularza, jednak w taki sposób, aby zawrzeć wszystkie niezbędne dane potrzebne do wydania warunków.
Wniosek z załącznikami można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_warunkow_przylaczenia_do_sieci.pdf)Wniosek o wydanie warunkow przyłączenia do sieci
Pobierz plik (Wniosek_wydanie_warunkow.docx)Wnioseko wydanie warunków przyłączenia do sieci - wersja edytowalna