Zgodnie ze Statusem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej podstawowym celem Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie:

 • zaopatrzenia ludności w wodę,
 • utrzymania czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • utrzymania dróg gminnych.

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 • zaopatrzenie ludności w wodę,
 • remonty i konserwacje urządzeń i sieci,
 • utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy,
 • pobieranie należności z tytułu dostarczania wody i odbioru nieczystości,
 • utrzymanie czystości, organizowanie i zlecanie zadań związanych z utrzymaniem w czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej,
 • odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
 • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jaworkach,
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe).

Szczegóły związane z powierzeniem wykonania zadań w zakresie utrzymanie zieleni miejskiej, zimowego utrzymania dróg oraz letniego oczyszczania Miasta i Gminy Szczawnica przekazywane są w bieżących Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. Zarządzenia te publikowane są m.in. na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (kliknij tutaj, aby przejść do strony BIP UMiG).