bip   szczawnica

Przekazanie odpadów

       Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy informuje o możliwości bezpłatnego przekazania przez Zakład określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.

 

        Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu sprawdzenia dostępności danego rodzaju odpadu (ewentualnej rezerwacji) oraz uzgodnienia szczegółów przekazania. Odpady do odebrania z PSZOKu w Jaworkach, transport we własnym zakresie.

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Dopuszczalne metody odzysku

Warunki magazynowania niektórych odpadów

Ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów

 17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w warunkach uniemożliwiających pylenie.

W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

W przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m3 fundamentu lub podsypki pod posadzki na gruncie.

 17 01 02

Gruz ceglany

W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

W przypadku budowy fundamentów lub użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie: 0,1 Mg*/m3 fundamentu.

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 03 80 

Odpadowa papa

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.

 17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

 17 05 04

Urobek z pogłębiania

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

 

*) 1 Mg = 1000 Kg

  

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.