bip   szczawnica

Dodatkowe zbiórki odpadów zmieszanych

Szczawnica, 16.07.2020 r.

 

         Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o dodatkowych zbiórkach odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji) w sezonie letnim (lipiec i sierpień). Zbiórki te odbywać się będą co dwa tygodnie we wtorki tj. 28.07, 11.08 oraz 25.08 i obejmować będą teren całego miasta i gminy Szczawnica.

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Szczawnica, 12-06-2020

 

             Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy informuje, iż od 01.07.2020 r. nastąpi zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych. Odpady odbierane będą naprzemiennie (jeden tydzień odpady segregowane, kolejny tydzień odpady zmieszane + bioodpady itd.), z podziałem na ulice, zgodnie z harmonogramami znajdującymi się w załącznikach. Harmonogramy do pobrania w dwóch wersjach dla każdego rejonu.

 

Dzień tygonia

Obszar zbiórki - ulice

Poniedziałek

Al. Parkowa, Flisacka, Główna, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Park Dolny, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Wtorek/piątek

Os. Dwudziestolecia, Os. Połoniny - z podziałem na zabudowę jednorodzinną i wielolokalową (bloki)

Środa

Al. 1 Maja, Bereśnik, Jana Wiktora, Języki, Kowalczyk, Park Górny, Plac Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Zdrojowa

Czwartek

Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska, wszystkie ulice z miejscowości Jaworki i Szlachtowa

 

 

Informacja - rozwiązanie umowy o odbiór odpadów z prowadzonej działalności

Szczawnica, 22.05.2020 r.

 

Od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy miasta i gminy Szczawnica mają obecnie możliwość wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr XVIII/119/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.


W przypadku nieruchomości zamieszkałych, podłączonych do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, opłata wyliczana jest na podstawie zużytej wody z danej nieruchomości. Informacja ta dotyczy także nieruchomości zamieszkałych, na terenie których prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza (np. wynajem pokoi), w związku z czym nie ma obowiązku podpisywania dodatkowej umowy o odbiór odpadów z prowadzonej działalności.


Kontrahentom, którzy zawarli z MZGK umowę o odbiór odpadów z prowadzonej działalności, a którzy obecnie zostali objęci nowym systemem naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (na podstawie zużycia wody), przypominamy o konieczności rozwiązaniu wyżej wspomnianej umowy.

Kasa MZGK już czynna

Szczawnica, 15.05.2020 r.

  

Od 18.05.2020 r. będzie można korzystać z obsługi w kasie. Kasa Zakładu będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00. Przy okienku będzie mogła przebywać jedna osoba. W przypadku większej ilości osób prosimy o zachowanie obowiązujących odstępów.

Uchwała Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXI/132/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz.506 z późn. zmianami) oraz art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r poz. 1454 z późn.zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:
§ 1. Z zachowaniem regulacji zawartych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” określa się:
1. rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
5. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
§ 2. Ustala się, że w zamian za wnoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałej w ilości, w jakiej zostały wytworzone na nieruchomości, z następującą częstotliwością;.
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są:
- budynki jednorodzinne i wielolokalowe w II i IV tygodniu każdego miesiąca wg podanego harmonogramu.
2. Odpady segregowane: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal, pet
a) budynki jednorodzinne i wielolokalowe w I i III tygodniu każdego miesiąca wg podanego harmonogramu.
b) odpady biodegradowalne i kuchenne
- budynki jednorodzinne i wielolokalowe w I i III tygodniu każdego miesiąca wg podanego harmonogramu.
c) odpady zielone i popiół
- budynki jednorodzinne i wielolokalowe w każdy drugi piątek miesiąca
3. Odpady wielkogabarytowe i meble na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Odpady rozbiórkowe i budowlane na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Zużyte baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, tekstylia i odzież, zużyte leki na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 3. Ustala się limit odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oddanych w ramach opłaty uiszczonej przez właściciela z jednej nieruchomości zamieszkałej , który określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Odbiór odpadów budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych i opon poza wyznaczonym limitem odbywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, przy czym koszt wywozu obciąża właściciela nieruchomości.
§ 5. W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje na terenie Miasta i Gminy Szczawnica punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), świadczący usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
1) Informacja o godzinach otwarcia PSZOK podana jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica.
2) Transport odpadów do PSZOK właściciele zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt,
§ 6. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica pisemnie .
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XX111/165/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica z późniejszymi zmianami.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Limity ilości odpadów

Załącznik do uchwały Nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

Limit ilości odpadów komunalnych oddanych z jednej nieruchomości zamieszkałej w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.
1. Odpady wielkogabarytowe - łącznie 100 kg/rok
2. Opony (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i dostawczych) - łącznie 4 sztuki/rok .
3. Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe - 2 m3/rok.

Bezpłatne przekazanie odpadów

Szczawnica, 04.05.2020 r. 

 

       Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy informuje o możliwości bezpłatnego przekazania przez Zakład określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. Więcej informacji pod pozycją "Przekazanie odpadów", w dziale menu "Gospodarka odpadami".

Przekazanie odpadów

       Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy informuje o możliwości bezpłatnego przekazania przez Zakład określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.

 

        Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu sprawdzenia dostępności danego rodzaju odpadu (ewentualnej rezerwacji) oraz uzgodnienia szczegółów przekazania. Odpady do odebrania z PSZOKu w Jaworkach, transport we własnym zakresie.

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Dopuszczalne metody odzysku

Warunki magazynowania niektórych odpadów

Ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów

 17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w warunkach uniemożliwiających pylenie.

W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

W przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m3 fundamentu lub podsypki pod posadzki na gruncie.

 17 01 02

Gruz ceglany

W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

W przypadku budowy fundamentów lub użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie: 0,1 Mg*/m3 fundamentu.

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 03 80 

Odpadowa papa

Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.

 17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

 17 05 04

Urobek z pogłębiania

Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg*/m2 utwardzanej powierzchni.

 

*) 1 Mg = 1000 Kg

  

Deklaracja

 

W załączniku (Deklaracja 2020) znajduje się aktualna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Uchwała nr XVIII/119/2020). Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

 

Informacja o odczytach wodomierzy

Szczawnica, 04.05.2020 r.

 

Informacja o odczytach wodomierzy

 

    Od 04.05.2020 r. będą prowadzone odczyty wodomierzy z trasy nr I (odbiorcy indywidualni z ulic: Główna, Słoneczna, Widok, Pienińska, Wygon, Pod Sadami, Flisacka, Nad Grajcarkiem). Odczyty wodomierzy prosimy podawać telefonicznie: 501 718 669 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat dla Klientów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Szczawnica 16.03.2020 r.

                 

Szanowni Państwo,

 

        Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, została ograniczona do niezbędnego minimum możliwość osobistego załatwienia spraw w biurze MZGK. W przypadku zapytań lub konieczności załatwienia spraw związanych ze świadczonymi   przez MZGK usługami prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 18 262 27 68, 502 243 822. Informujemy również, że wszelkie zapytania i sprawy związane ze świadczonymi przez Zakład usługami można zgłaszać także drogą mailową na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kasa MZGK jest nieczynna do odwołania

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

    

         W załączniku znajduje się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz jednolity tekst ustawy.

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (ustawa woda scieki.pdf)Obwieszczenie i ustawa

Badania wody

             W załącznikach znajdują się aktualne oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Miasto i Gmina Szczawnica - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że przetwarza dane osobowe zgodnie z informacjami zawartymi w poniższych załącznikach.

 

Taryfy

 

             Nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązują od VII 2018 r. zgodnie z Decyzją nr KR.RET.070.93.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2018 r.

 

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

Zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców

Cena w zł za m3 dostarczonej wody

5,63

5,63

5,63

Opłata stała abonamentowa zł/mc

9,55

9,75

9,97

2

Zaopatrzenie w wodę klientów indywidualnych

Cena w zł za m3 dostarczonej wody

5,63

5,63

5,63

Opłata stała abonamentowa zł/mc

4,78

4,88

4,99

 

 

 

           Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

 

Zmiana taryf

Szczawnica, 25.06.2018

 

    DECYZJA - zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Termin rozpoczęcia obowiązywania nowych cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - VII 2018 r. Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

 

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

Zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców

Cena w zł za m3 dostarczonej wody

5,63

5,63

5,63

Opłata stała abonamentowa zł/mc

9,55

9,75

9,97

2

Zaopatrzenie w wodę klientów indywidualnych

Cena w zł za m3 dostarczonej wody

5,63

5,63

5,63

Opłata stała abonamentowa zł/mc

4,78

4,88

4,99

 

 

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (KR.RET.070.93.2018.pdf)KR.RET.070.93.2018.pdf

Ogłoszenia o przetargach

Szczawnica, 10-01-2020

     Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy ogłasza przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w SzczawnicyWięcej informacji na temat przetargu dostępne są na stronie Tutaj link.

 

UWAGA !! Zmiana banku i numeru rachunku bankowego

Szczawnica, 18-09-2017

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy informuje, że od 01.09.2017 r. nastąpiła zmiana banku i numeru rachunku bankowego. Nowe dane do dokonywania płatności to:

 

 

PKO Bank Polski SA

90 1020 2892 0000 5702 0646 9847

 


Zimowe utrzymanie dróg

 

Zakład prowadzi zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. W załącznikach do w/w zarządzenia zawarte są m.in. założenia ogólne, szczegółowe zestawienie ulic wraz z uwagami i standardami, zakres rzeczowy odśnieżania i posypywania chodników, opis standartów zimowego utrzymania dróg.

 

Kompostowanie

kompostownik

        Jednym z priorytetowych założeń systemu gospodarowania odpadami określonym w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, w tym odpadów ulegających biodegradacji. Najlepszym sposobem eliminacji frakcji organicznej jest ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach-kompostownikach na terenie, gdzie są produkowane (np.: w przypadku domów jednorodzinnych powinien to być przydomowy ogród).

 

 Jak wybrać kompostownik?

 

Kompostownik należy dopasować do naszego ogrodu. Ważna jest przede wszystkim pojemność. Pojemnik powinien pomieścić całość bio-śmieci z domu i ogrodu. Przy doborze pojemności bierze się pod uwagę głównie powierzchnię ogrodu. Często stosowany jest ogólny przelicznik objętości 1 litr na metr kwadratowy powierzchni ogrodu. Zatem dla ogrodów do 400 m kw zalecane są pojemniki o pojemności 280, 350 litrów . Dla przedziału powierzchni ogrodu od 400 do 800 metrów pojemniki 400, 600 litrów . Dla ogrodów powyżej 800 metrów kwadratowych o pojemnościach 700 i 1100 litrów.


         Poza wielkością działki należy także brać pod uwagę ilość domowników, bo kuchenne resztki spożywcze także mają wpływ na wielkość pojemnika. Dla rodziny 4 osobowej należy doliczyć dodatkową pojemność z przedziału 100 do 200 litrów.

 

Przy doborze kompostownika w grę wchodzą także względy estetyczne. Przy odpadkach kuchennych, zaleca się kompostowniki zamykane klapą. Nie tylko zasłaniają nieestetyczny widok resztek kuchennych, lecz także chronią kompost przed zwierzętami ( psy, koty czy ptaki mogą szukać tam pożywienia). W dużych ogrodach , gdzie kompostowany będzie tylko odpad roślinny (skoszona trawa, liście, chwasty itp.) warto pomyśleć o kompostowniku o dużej pojemność z łatwość dostępem do wybierania kompostu. W bardzo dużych ogrodach stosowane są rozwiązania mieszane, gdzie dobiera się odpowiednią kombinację dwóch lub więcej pojemników.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zachęca mieszkańców do zagospodarowania bioodpadów we własnym zakresie i oferuje sprzedaż kompostowników. W przypadku braku kompostowników na stanie należy złożyć zamówienie. Zlecenie na wybrany rodzaj kompostownika można składać w siedzibie Zakładu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostawy (przybliżony czas oczekiwania wynosi od 3 do 7 dni). Aktualne ceny kompostowników oferowanych przez Zakład można znaleźć w zakładce Usługi i cennik.

Polityka prywatności

 

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

 

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

 

Zarządzanie cookies

Istnieje możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystamy. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje możliwość:

- zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

- zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
- określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
- blokowania lub usuwania cookies.

 

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

 

Więcej informacji na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl/

Regulamin MZGK

 • Regulamin wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy Nr 2/2015 z dnia 24.08.2015 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem (zwłaszcza kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania). Nieznajomość poniższych zasad nie zwalnia z ich przestrzegania i nie jest wytłumaczeniem w sytuacji łamania regulaminu.

 

REGULAMIN

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców, którzy podpisali Umowę na wywóz odpadów z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.
 2. 2. W związku z obowiązkami i wymogami narzuconymi przez ustawę, czego następstwem jest funkcjonowanie dwóch niezależnych systemów ewidencjonowania i kodowania odpadów (system I – mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w UMiG, system II – przedsiębiorcy, którzy podpisali z MZGK Umowę o wywóz odpadów z działalności), zmienia się obowiązujący dotychczas system obciążania kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. 
 3. 3. Odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności oraz odpady wyprodukowane przez mieszkańców zadeklarowanych w Urzędzie Miasta i Gminy należy gromadzić w osobnych pojemnikach i workach. Informacja ta dotyczy zarówno odpadów zmieszanych jak i segregowanych. Szczegóły dotyczące gromadzenia odpadów i ponoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zawarte są w Tabeli nr 1, dołąćzonej do niniejszego Regulaminu.
 4. 4. W związku z powyższymi zmianami, od dnia wprowadzenia kodów kreskowych dla działalności gospodarczych (01.09.2015 r.) przestaje funkcjonować obowiązujący dotychczas system obciążania kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania tj. „rozdzielanie” odpadów wystawianych w tych samych pojemnikach/workach na odpady od domowników (zgodnie z miesięcznym limitem) i zaliczanie reszty odpadów wystawionych powyżej miesięcznego limitu na działalność.
 5. 5. Worki na segregację wydawane w ramach deklaracji złożonej do UMiG powinny być wykorzystywane tylko i wyłącznie do składowania odpadów wyprodukowanych przez osoby zadeklarowane. Nie mogą być one wykorzystywane do składowania odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością.
 6. 6. Prowadzona będzie bieżąca kontrola m.in. poprzez:
 • - wezwania do przedstawienia opłaconych faktur za wywóz odpadów z działalności; 
 • - zestawienia porównujące ilość oddawanych odpadów z danymi statystycznymi (średnia ilość wszystkich odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Polski to ok. 10-60 litrów miesięcznie);
 • - zestawienia porównujące ilość odpadów produkowanych w sezonie turystycznym i poza nim;
 • mające na celu wychwycenie osób oddających odpady wytworzone w związku z prowadzoną działalnością w tych samym workach i pojemnikach, co odpady z gospodarstwa domowego. 
 1. 7. Dodatkowo, w przypadku zadeklarowania segregacji, tworzone będą kwartalne zestawienia obrazujące stopień odsegregowania odpadów. Ilość odpadów segregowanych powinna wynosić minimum 60% w stosunku do całkowitej ilości wszystkich oddanych odpadów (popiół i bioodpady nie będą uwzględniane w obliczeniach). 
 2. 8. Wykrycie nieprawidłowości skutkować może nałożeniem kary, koniecznością dopłat lub wypowiedzeniem umowy na odbiór odpadów ze strony MZGK. Ponadto informacja o zaistniałej sytuacji zostanie przekazana do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica oraz Straży Miejskiej.

 

W przypadku braku możliwości dostosowania się do obowiązujących zasad lub uznania ich za niekorzystne, informujemy o możliwości wypowiedzenia umowy z MZGK na odbiór odpadów i zawarcia nowej umowy z inną dowolną firmą świadczącą usługi odbioru odpadów.

 

Wywóz nieczystości płynnych

 

Do dyspozycji naszych klientów są dwa rodzaje pojazdów, którymi świadczymy usługi wywozu nieczystości płynnych, a mianowicie:

- ciągnik z przyczepą asenizacyjną o pojemności 6000 l

- ciągnik z przyczepą asenizacyjną o pojemności 2500 l

 

Usługa wywozu nieczystości płynnych w swojej cenie zawiera zrzut ścieków na oczyszczalni.

 

Zgłoszenia prosimy kierować pod numery telefonów: 18 262 27 68, 502 243 822. Zgłoszenia zazwyczaj realizowane są od 1 do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. O kolejności wywozu decyduje kolejność zgłoszenia. Zamawiając usługę prosimy podać adres, kontaktowy numer telefonu oraz informację o rodzaj pojazdu, jakim jest możliwość dojechania do Państwa posesji.

 

Aby korzystać z usług wywozu nieczystości płynnych, należy wcześniej zawrzeć umowę o opróżnianie zbiornika bezodpływowego. W celu zawarcia w/w umowy należy zgłosić się do siedziby Zakładu (ul. Zawodzie 19c), w celu złożenia wypełnionego wniosku o zawarcie umowy (wniosek można wypełnić również na miejscu w siedzibie Zakładu).

Osoba zawierająca umowę powinna posiadać:

- dane swoje (osoby fizycznej zawierającej umowę) lub dane firmy / przedsiębiorstwa / instytucji

- NIP (dot. prowadzących działalność gospodarczą)

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (prawa własności, prawa współwłasności, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, o zarząd nieruchomością, użytkowania wieczystego)

 

Kody kreskowe

 • SYSTEM MONITOROWANIA ODBIORU

ORAZ ZNAKOWANIA POJEMNIKÓW I WORKÓW Z ODPADAMI

 

Na terenie Miasta i Gminy Szczawnica wdrożono system identyfikacji pojemników oraz worków na odpady zmieszane i segregowane za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy.

 

Kody kreskowe umożliwiają m.in.:

- śledzenie dziennej trasy pojazdów odbierających odpady (możliwość potwierdzenia, czy w danym dniu zostały odebrane odpady z konkretnej nieruchomości)
- weryfikację ilości oraz rodzaju odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, co daje możliwość sprawdzenia, czy zadeklarowany w umowie sposób oddawania odpadów jest zgodny z rzeczywistością
- gromadzenie danych potrzebnych do tworzenia zestawień, raportów, analiz niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

 

 •  

Jak wyglądają etykietki z kodami i jakie informacje są w nich zakodowane?

 

kod 

Etykietki z kodami kreskowymi wykonane są z trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia, ścieranie oraz szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Dla działalności gospodarczych ciąg znaków pod kodem kreskowym rozpoczyna się od 3-cyfrowego numeru karty danego kontrahenta poprzedzonego literami „DZ” (w odróżnieniu do etykietek dla mieszkańców, gdzie kod rozpoczyna się od 4-cyfrowego numeru). W kodzie kreskowym zaszyfrowane są następujące informacje: dane kontrahenta i adres nieruchomości, pojemność worka/pojemnika oraz rodzaj odpadów tj. segregowane (odpowiednio: PLASTIK, PET, SZKLO, PAPIER, SZMATY, METAL, BIO, POPIOL) lub ZMIESZANE. Każda etykietka jednoznacznie identyfikuje posesję/podmiot z odebranymi odpadami, w związku z czym, nie należy pożyczać, ani wymieniać się etykietkami z innymi osobami, gdyż odebrane zostaną przypisane właścicielowi etykietki umieszczonej na worku, a nie właścicielowi odpadów.

 

Skąd wziąć etykietki z kodami?

 

Na terenie MiG Szczawnica dopuszcza się następujące pojemności: 60l i 120l dla worków, 120l, 240l, 660l i 1100l dla pojemników na odpady zmieszane. Po etykietki na odpady zmieszane, zgodne z pojemnością posiaddanego pojemnika/worka, należy zgłaszać się do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, ul. Zawodzie 19c. Również w MZGK będzie możliwość pobierania etykiet na odpady segregowane (etykietki będą wydawane razem z odpowiednimi workami na surowce wtórne). Kolejne worki na daną frakcję wraz z etykietkami będzie można pobrać dopiero po wykorzystaniu wcześniej pobranych worków z danego rodzaju.

 

 

Jak i gdzie umieszczać etykietki z kodami kreskowymi?

 

Etykietkę należy nakleić w górnej części pojemnika/worka w widocznym miejscu (patrz: rysunek obok), które umożliwi łatwe sczytanie kodu kreskowego z etykietki. 

 

gdzieNaklejki z napisem „ZMIESZANE” należy umieścić na pojemniku lub worku przeznaczonym do gromadzenia odpadów niesegregowanych (pozostałości po segregacji). Nie ma potrzeby cotygodniowego naklejania etykietki na pojemnik (chyba, że uległa ona uszkodzeniu - w takiej sytuacji należy oderwać uszkodzoną etykietkę i nakleić nową, bądź nakleić jedną na drugą). Naklejki z napisem „PLASTIK”, „PET”, „SZKLO”, „PAPIER”, „SZMATY”, „METAL”, „BIO”, „POPIOL” należy samodzielnie naklejać na wszystkie worki z odpadami segregowanymi (zgodnie z rodzajem frakcji oznaczonym na etykietce). Ten rodzaj naklejek służy do jednorazowego wykorzystania (jeden worek - jedna etykieta).

 

Kody kreskowe będą odczytywane przez pracowników firmy odbierającej odpady za pomocą terminali w czasie zbiórki odpadów w terenie podczas zbiórki lub w punkcie przeładunkowym.

 

UWAGA!

Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich, ponieważ pojemniki i worki z odpadami, nieoznakowane etykietką z kodem kreskowym, NIE BĘDĄ odbierane. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia odpadów nadających się do segregacji w pojemniku/worku na odpady zmieszane lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, będą wyciągane konsekwencje (np. nieodebranie odpadów).

O nas

 

          MZGK jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości ulic, chodników, dróg gminnych, zieleni miejskiej oraz obiektów użyteczności publicznej, gospodarka odpadmi komunalnymi.

 

          Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany jako Zakład Budżetowy 1 sierpnia 1997 roku Uchwałą nr 263/XXXVIII/97 Rady Miasta Szczawnica z dnia 30 czerwca 1997 roku. Wtedy taż ustanowiono Statut Zakładu, który później uległ nieznaczej zmianie.

 

           Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest:
- dostawa wody pitnej i utrzymanie sieci wodociągowej wraz z ujęciami i stacją uzdatniania
- remonty i konserwacje urządzeń i sieci
- utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej
- dokonywanie odczytów wodomierzy
- odbiór odpadów komunalnych i eksploatacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Jaworkach
- utrzymanie kanalizacji burzowej Miasta oraz studni czerpalnych na jego terenie
- utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień
- utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, obiektów użyteczności publicznej w mieście
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe)

 

          Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie:
- wywozu nieczystości płynnych
- częściowych remontów dróg i chodników
- drobnych robót ziemnych
- wynajmu sprzętu i robót instalacyjnych

Ogłoszenia o przetargach

Szczawnica, 04-10-2019

 

         Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Jana Wiktora w Szczawnicy dostępne jest na stronie BIP zakładu.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

XX/108/2012

Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 27 lutego 2012 r.

 

Statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§l. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. 0 samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedziba Zakładu mieści się w Szczawnicy, ul. Zawodzie 19 c.

2. Zakład działa na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Zakład może używać nazwy skróconej: MZGK.

4. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

§3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy jest samorządowym zakładem budżetowym.

§4. Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby.

Rozdział 2.

Przedmiot działalności

§ 5. Podstawowym celem Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie:

1) zaopatrzenia ludności w wodę,

2) utrzymania czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej,

3) zieleni gminnej i zadrzewień,

4) utrzymania dróg gminnych.

§ 6. Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1) zaopatrzenie ludności w wodę,

2) remonty i konserwacje urządzeń i sieci.

3) utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej,

4) dokonywanie odczytów wodomierzy,

5) pobieranie należności z tytułu dostarczania wody i odbioru nieczystości,

6) utrzymanie czystości, organizowanie i zlecanie zadań związanych z utrzymaniem w czystości ulic, chodników, placów, zieleni miejskiej i obiektów użyteczności publicznej,

7) odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,

8) prowadzenie składowiska odpadów w Jaworkach.

9) bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe).

§7. Zakład może świadczyć usługi dla innych gmin, osób fizycznych i prawnych odpłatnie o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Rozdział 3.

Organizacja Zakładu

§ 8. l. Zakład jest reprezentowany przez Dyrektora Zakładu, który działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

2. Do wykonania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Dyrektor Zakładu.

4. Nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, który wykonuje również uprawnienie zwierzchnika służbowego.

5. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez pracowników Zakładu ustalony zostanie w regulaminie organizacyjnym. w którym przewiduje się stanowisko głównego księgowego.

6. Regulamin organizacyjny wprowadzony w drodze zarządzenia Dyrektora Zakładu, po uprzednim uzgodnieniu jego treści z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica, stanowi podstawę do zawarcia umów o pracę z przyszłymi pracownikami.

7. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie umów na zastępstwo.

8.W celu powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej wykorzystuje się upoważnienia.

9. Dyrektora Zakładu zastępuje upoważniony pracownik, którym nie może być główny księgowy posiadający powierzenie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.

Zasady działania Zakładu

§9. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa dla samorządowych zakładów budżetowych.

§ 10. 1. Bieżąca działalność Zakład finansuje z przychodów własnych, w szczególności zaś z przychodów zaopatrzenia ludności w wodę i prowadzonej działalności gospodarczej określonej przepisami prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi dla samorządowych zakładów budżetowych.

4. Majątek Zakładu stanowi przekazane w trwały zarząd przez Miasto i Gminę Szczawnica mienie komunalne.

5. Zakład gospodaruje przekazanym im mieniem komunalnym i zapewnia należytą ochronę i racjonalne jego wykorzystanie.

6. Wypracowana nadwyżka środków obrotowych pozostaje w dyspozycji Zakładu na poprawę funkcjonowania Zakładu i świadczonych usług.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Statut Zakładu oraz jego zmiany uchwala Rada Miejska w Szczawnicy.

2. Dyrektor Zakładu ma prawo składania wniosków o dokonanie zmian w Statucie w zakresie obowiązujących przepisów i realizowanych zadań.

Ogłoszenia o przetargach

 

brak aktualnych ogłoszeń

Uchwała nr 263/XXXVIII/97

Rady Miejskiej W Szczawnicy, z dnia

30 czerwca 1997 roku

 

W sprawie: powołania i nadania Statutu Zakładu Budżetowego pod nazwą

"Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy"

 

Na podstawie art. 2, art.4 ust. 1pk1I,ar1.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz.U.Nr 9 poz. 43/ i art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 72 poz. 344 z 1993 roku z późn. zm./, par. 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U.Nr 42 poz. 183/ Rada Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:

Par. 1

1. Powołać z dniem 1 sierpnia 1997 roku zakład budżetowy pod nazwą "Miejski Zakład

Gospodarki Komunalnej" z siedzibą W Szczawnicy ul. Zawodzie 19 c.

2. Zasady organizacji i trybu działania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej określa

Statut stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

Par. 2

Podstawą prawną działania zakładu budżetowego są przepisy Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U.Nr 42 poz.

183 z 1991 roku/.

Par. 3

Przedmiotem działalności zakłady będzie wykonanie zadań gospodarczych o charakterze

użyteczności publicznej w tym:

- gospodarki wodno - ściekowej

- gospodarki odpadami i eksploatacji wysypiska

- obsługi oczyszczalni ścieków.

Par. 4

Zakład budżetowy rozliczał się będzie z budżetem miasta Szczawnica.

Zakład posiadał będzie odrębny rachunek bankowy.

Par. 5

Źródłami przychodu zakładu będą:

1. Opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywóz i gromadzenie

nieczystości stałych i płynnych.

2. Inne dochody uzyskiwane W trakcie działalności.

3. Dotacje budżetowe.

Par. 6

Przeznaczenie rozchodów:

1. Bieżące utrzymanie zakładu budżetowego.

2. Odprowadzanie dochodu osiąganego z działalności zakładu budżetowego.

Par. 7

1. Tworzony zakład budżetowy powstaje na bazie majątku zlikwidowanej Spółki Jarmuta

oraz części mienia komunalnego miasta Szczawnicy.

2. Wymienione składniki w pkt 1 stanowią własność komunalną w zarządzie zakładu

budżetowego.

Par. 8

Rada Miejska wyposaża Zakład W środki obrotowe na utworzenie zakładu budżetowego.

Par. 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Par. 10

Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia.

 

Brak artykułu

 

artykuł w budowie

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.